سیاست ما در افغانستان به رفتار طالبان بستگی داردرئیس شورای راهبردی روابط خارجی اصلی‌ترین وظیفه هر حاکمیتی را تاًمین حقوق مردم از جمله امنیت آن‌ دانست و گفت: این در مورد حاکمیت فعلی افغانستان نیز صادق است.

دیدگاهتان را بنویسید