دین می گوید جلوی سرقت را بگیر! سارق را هر کسی می گیرد! / کسی که به زندان می افتد، نباید دوباره سر از زندان در بیاورد
کسی که به اثر بیکاری و کم کاری دست به سرقت می زند و به زندان می افتد، دوباره نباید سر از زندان در بیاورد، بلکه باید برای او کاری تهیه شود، و تأمین شود تا دوباره به دنبال کار خلاف نرود، وگرنه سارق را گرفتن مهم نیست جلوی سرقت را گرفتن مهم است. دین می گوید جلوی سرقت را بگیر! سارق را هر کسی می گیرد!

دیدگاهتان را بنویسید