از نظر شما، برای «سروسامان دادن به آشفته بازار مسکن» چه راهکاری باید اولویت دولت باشد؟
در دولت‌های گذشته، دو برنامه با نام‌های مسکن مهر و مسکن ملی، در جهت سروسامان دادن به آشفتگی بازار مسکن رونمایی و به مرحله اجرا درآمد؛ اما آنچه خروجی این طرح‌ها بود، نتوانست رضایت اقشار نیازمند مسکن را تامین کند.

دیدگاهتان را بنویسید