«کاتیون ریاحی» دیوانه شده است!


کیتائون ریاحی از ثبت مالیات موسسه خیریه و وضعیت اقتصادی مردم عصبانی بود.

به گزارش صبح آرت به نقل از امروز، قتایون الریاحی نوشت: یادواره «خیریه کیش مهر قتایون» (بنیاد امداد) اولین بنیاد خیریه متخصص کاشت حلزون در ایران است.

وزارت رفاه اجتماعی کشور در تمام این سال ها برای دریافت کمک مالی از موسسه، کودکان ناشنوا را معرفی کرده و از سوی دیگر مانع اعطای مجوز شده است.

اکنون پنج سال است که بهزیستی مجوز بنیاد نیکوکاری را مصادره کرده و پس از آن سازمان مالیاتی کیش به دلیل نداشتن مجوز مشابه، ۱۲۵ میلیون تومان مالیات سال ۹۸ از بنیاد فقط کمک اخذ کرده است.

این در حالی است که موسسات خیریه از هرگونه مالیات معاف هستند.

با وجود همه موانع، بنیاد مددکاری و خیرینی که از بدو تاسیس بنیاد همراه و همدل بوده اند، لحظه ای دست یاری از کودکان ناشنوا دریغ نکردند تا حتی یک کودک ناشنوا تحت عمل جراحی کاشت حلزون باقی نماند. .

رفاه یعنی بهتر زیستن

اما به راستی چرا باید توسط نهادی که باید افراد خوب را تشویق و حمایت کند جلوی آنها گرفته شود؟

به نظر می رسد افراد بد رنگ و منافق در تمام نهادهای حکومتی نفوذ کرده اند و وظیفه دارند درهای آسایش و آرامش را به روی هموطنان ببندند.

اینها همان دشمنان ایران و ایرانی در کسوت مشروع و انقلابی هستند. چه کسی جرات دارد به نخبگان و ایرانیانی که خوب هستند و به کشور و مردم خدمت می کنند بگوید وطن خود را ترک کنید؟

چنین ناکارآمدی در ارگان ها و نهادهای دولتی و عدم حل مشکلات مردم در همه جا اتفاقی نیست، گویی عده ای به طور سیستماتیک پایه های جامعه مدنی و پیشرفت کشور را تخریب می کنند.

آنها به مردم کمک نمی کنند و اجازه نمی دهند ما به یکدیگر کمک کنیم

با آگاهی از هجوم سیستماتیک با هدف نابودی سازمان های غیردولتی، بنیاد کمک برای کمک به کودکان ناشنوا توقف ناپذیر و بی امان است.
….و