ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را آموزش می دهیم و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که رشد ، ثبات و حمایت را امکان پذیر می کند.

شما می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا از خوردن غذاها و وسواس رژیم غذایی فارغ باشید ، وزن متعادل خود را حفظ کرده و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.