فینالیست نقاش برکشایر در مسابقه ملی پرتره | کسب و کار


عضو هیئت مدیره انجمن هنر برکشایر WEST SOCKBRIDGE، ایلین اسپیواک از وست استاکبریج، به عنوان فینالیست مسابقه Outwin Boochever Portrait 2022 که توسط گالری ملی پرتره اسمیتسونیان در واشنگتن دی سی حمایت می شود، انتخاب شده است.

عنوان مسابقه American Portraiture Today است. این مسابقه هنرمندان را تشویق می کند تا تعاریف سنتی تصاویر را به چالش بکشند.

خود اسپیوک

این پرتره یکی از ۴۲ اثری بود که از بین ۲۷۰۰ اثر ارسالی برای داوری در نمایشگاه NPG انتخاب شد. این نمایش در ۳۰ آوریل برای عموم باز می شود و از طریق Fec ادامه می یابد. ۲۶، ۲۰۲۳. پس از آن به موزه های دیگر در شهرهای سراسر ایالات متحده منتقل می شود. اطلاعات: