رکورد مصرف بنزین با گذشتن از ۹۰ میلیون لیتر در روزدر هفته گذشته در روزهای تعطیلات پایان ماه صفر، رکورد مصرف بنزین با مصرف ۹۰ میلیون لیتر در روز شکست.

دیدگاهتان را بنویسید