رهایی محکوم به قصاص پیش از اجرای حکم در گلستانرئیس کل دادگستری گلستان گفت: حکم قصاص یک محکوم پیش از اجرا در زندان گرگان با گذشت اولیای دم، لغو شد.

دیدگاهتان را بنویسید