دستمزد ماهانه ۱۰۰ تا ۶۰۰ میلیونی برای برخی بازیگراندستمزد برخی از بازیگران برای یک ماه کار، ۶۰۰ میلیون تومان و بازیگران معمولی، حداقل ماهی ۱۰۰ میلیون است.

دیدگاهتان را بنویسید