حمایت عجیب از استاد موسیقی «فریا غفوری».


کیهان کلهر، نوازنده و استاد ویولن، یادداشتی در حمایت از وریا غفوری منتشر کرد.

به گزارش صبح کیهان کلهر، نوازنده بزرگ ایرانی در حمایت از وریا غفوری متنی بسیار متفاوت و دلسوزانه را در اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته است.

کیهان کلهر نوشت:

شما نمی توانید کسانی را که از فقر و بیکاری و نان ملت اندوهگین هستند حذف کنید

این که مردم خوب بدانند که کدام نان را با عزت و احترام بر چشم و دل خود بگذارند و کدام نام آبروریزی می کند.

ما از این گروه منفور فدایی که مدال طلا بر سینه داشتند زیاد ندیدیم.

قهرمان کسی است که از خشم و درد ایرانیان می گوید.