توصیه علی مطهری به حسن روحانیعلی مطهری گفت: اگر آقای روحانی در اتخاذ مواضع و بیان دیدگاه هایش صراحت و شجاعت بیشتری داشته باشد، آن وقت می تواند به نقش آقای هاشمی نزدیک شود.

دیدگاهتان را بنویسید