تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چیست؟ زندگی ایده آل لیپوماتا | کویتو


تغییرات در احساس قفسه سینه پس از عمل به شکل کاهش یا افزایش احساس است. احتمال تغییرات مداوم در احساس قفسه سینه در همه روش ها حدود 3 تا 5 درصد است و طبق آمارهای جدیدتر ، نیم درصد است و بیشترین درصد تغییرات را می توان در روش برش در اطراف هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید