انتقاد جنبش النجباء به نقش نماینده سازمان ملل در عراقفراس الیاسر عضو دفتر سیاسی جنبش النجباء عراق در توییتی از نقش مبهم و مشکوک جنین پلاسخارت نماینده ویژه سازمان ملل در عراق گفت.

دیدگاهتان را بنویسید