اصلاح موانع گمرکی، یکی از برنامه های فراکسیون تولید و فضای کسب و کار استعضو کمیسیون اقتصادی گفت: برخی قطعات در خودروسازی از ظرافت هایی برخوردار است که بانوان از عهده مدیریت و انجام آن به درستی بر می آیند؛ شرکت کروز نیز در این زمینه توانسته از تخصص و مهارت خانم ها به درستی استفاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید